08/06/2023 12:41 μμ

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Μαραθώνα

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4430/2016.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019).

Τη με αριθμ. πρωτ. 2746/11-07-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-07-2016) (ΑΔΑ: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ025, A/A OΠΣ: 1662), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 09 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας», καθώς και την 1η τροποποίησή της (έκδοση 2/0) με αριθμ. πρωτ.: 3961/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΛΓΠ7Λ7-ΦΜΖ).

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3931/29-11-2016 (ΑΔΑ:7ΦΙ77Λ7-36Β) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».

Την υπ’ αριθ 318/26-3-2018 (ΑΔΑ: 9Κ8ΡΩΛΜ-ΙΕΚ) απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Δημάρχου του Δήμου Μαραθώνος με θέμα: « Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413».
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1045/22-5-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ837Λ7-Ι59) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα:

«Τροποποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».

Την υπ’ αριθ. 66/26-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΤΛΩΛΜ-4ΚΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, σχετικά με την έγκριση της απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413.

Tην υπ’ αριθ. 94/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΘΖΩΛΜ-784) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος, περί τροποποίησης της 66/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002413».

Tην υπ’ αριθ. 190/3-7-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ0ΛΩΛΜ-ΕΞΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί τροποποίησης της 94/2018 απόφασης και έγκρισης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» » με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413.

Tην υπ’ αριθ. 271/22-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΤ6ΩΛΜ-1ΚΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος περί έγκρισης υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης και διαμόρφωσης τροποποιημένου σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού.

Την υπ’ αριθ 1245/20-11-2019 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Δημάρχου του Δήμου Μαραθώνα με θέμα: «Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002413».

Tο από 30-01-2020 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης. «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος».

Την υπ’ αριθ. πρωτ. 323/5-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΓΓ7Λ7-ΞΞΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα:

«Τροποποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».

Την υπ’ αριθ. 442/6-10-2022 (ΑΔΑ:6ΜΝ5ΩΛΜ-ΥΞΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, με θέμα: Λήψη απόφασης για την Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την συνέχιση και υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος” με κωδ. ΟΠΣ 5002413 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττικής 2014-2020».

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28592/7-12-2022 έγγραφο του Δημάρχου, σχετικά με το πρόσθετο τυπικό προσόν της γνώσης χειρισμού Η/Υ για την κάλυψη της ειδικότητας.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα (ΦΕΚ 3147/Β΄/27-11-2012).

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2202/31-1-2023 Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Την υπ αριθ ΣΟΧ1/2023 με αριθ πρωτ 28602/08-12-2022 ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Την υπ αριθ πρωτ 27232/2022//1/07-02-2023 έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ

Τους προσωρινούς και οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων

Το υπ αριθ πρωτ 6850/27-03-2023 πρακτικό κατάταξης υποψηφίων με την ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου 30-06-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου ως κατωτέρω:

Οι ανωτέρω συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους ΚΑ 60.6041.01 & 60.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Μαραθώνος για τη λειτουργία της Δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαραθώνος και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *