18/07/2024 8:24 πμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ραφήνα: Ειδικός συνεργάτης στο πλευρό της Τσεβά – Οι ενδιαφερόμενοι και τα προσόντα

Θα επικουρεί την Δήμαρχο με παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα


Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο θα επικουρεί την Δήμαρχο με παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικά θέματα και κυρίως σε έργα οδοποιίας, έργα ύδρευσης και τεχνικά έργα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από τα στοιχεία απόδειξης των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
Β) Τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στο Παράρτημα του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο), (ΦΕΚ 232/Α’/17-12-2022).
Γ) Εμπειρία σε θέματα οδοποιίας, έργα ύδρευσης και τεχνικά έργα.

Επιπλέον προσόντα θα ληφθούν υπόψη.

Ο Ειδικός συνεργάτης θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την θητεία της Δημοτικής περιόδου εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με Απόφαση της Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 163 του Ν.3584/2007).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και στον διαδικτυακό του τόπο (www.rafina-pikermi.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στον τύπο, να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρ.: protokolo@0164.syzefxis.gov.gr είτε αυτοπροσώπως, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας (Αραφηνίδων Αλών 12, Τ. Κ. 19009 Ραφήνα), στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, ώρες 8:30-14:30, συνοδευόμενη από:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο του πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
 Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής.
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη και εμπειρία σε τεχνικά θέματα
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν, τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/2007, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Δύο προσλήψεις εργατών νεκροταφείου στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

Ο Δήμος Ραφήνας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, που εδρεύει στη Ραφήνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Ταφής Εκταφής –  2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@0164.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ.Κ. 19009, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κας Βασιλικής Φωτιάδη (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21029).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *