26/02/2024 7:02 μμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος – Όλα τα ονόματα & οι αρμοδιότητες

Ποιους επέλεξε ο δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου


Ανακοινώθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, που μετά την απόφαση που υπογράφει ο Δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου αναλαμβάνουν καθήκοντα.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Ο Δήμαρχος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, με θητεία από 01/01/2024 μέχρι 31/12/2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Ευάγγελο Τσέπα, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :
– Την εποπτεία και το συντονισμό συντήρησης των σχολικών μονάδων.
– Την προώθηση των διαδικασιών ανέγερσης νέων διδακτηρίων
– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,
γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
ε) τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων (Λούτσας) για την επίλυση των προβλημάτων.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.

2. Τον κ. Χρήστο Σερέτη, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
-Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
-Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
-Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
-Την τέλεση πολιτικών γάμων.
-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
-Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
-Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
-Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
-Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.
-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Κοινωνικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
-Την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης.
-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων τρίτης ηλικίας.

β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,
γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας,
ε) τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος για την επίλυση των προβλημάτων.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.

3. Τον κ. Αντώνιο Νομικό, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
-Την επιβολή πρόστιμων για την καθαριότητα, τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
-Την επίβλεψη μελετών και έργων καθαριότητας.
-Την τέλεση πολιτικών γάμων.
-Την παρακολούθηση των αιτημάτων των δημοτών σχετικά με ζητήματα της αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης και την έγκαιρη διεκπεραίωση προμηθειών υλικών και υπηρεσιών για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας αρμοδιότητάς του.
-Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου Αρτέμιδος.

4. Τον κ. Γεώργιο Πάσχο, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία του καταργούμενου Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “ΑΡΤΕΜΙΣ”».
-Την εποπτεία και ευθύνη των αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.

5. Τον κ. Αντώνιο Τούντα, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία και το συντονισμό των έργων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
-Την παρακολούθηση των αιτημάτων των δημοτών σχετικά με ζητήματα της αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης και την έγκαιρη διεκπεραίωση προμηθειών υλικών και υπηρεσιών για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας αρμοδιότητάς του.
-Την τέλεση πολιτικών γάμων.

6. Τον κ. Πέτρο Πουλάκη, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.
-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
-Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
-Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
-Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου Σπάτων, την προώθηση των διαδικασιών επέκτασής του και την ανέγερση κυλικείου.

7. Τον κ. Γεώργιο Μπέκα, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και το συντονισμό εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού.
-Την παρακολούθηση των αιτημάτων των δημοτών σχετικά με ζητήματα της αρμοδιότητάς του, καθώς επίσης και την έγκαιρη διεκπεραίωση προμηθειών υλικών και υπηρεσιών για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας αρμοδιότητάς του.

8. Τον κ. Φίλιππο Αργυρό, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Άμισθο Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία των θεμάτων Προγραμματισμού και των Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης.
-Την εισήγηση, συντονισμό και εφαρμογή διατομεακών δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη.
-Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης,
εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
-Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
-Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
την προστασία του καταναλωτή.
-Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
-Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

9. Τον κ. Παναγιώτη Λάμπρου, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Άμισθο Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία του καταργούμενου Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας,  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος “Ο ΞΕΝΟΦΩΝ”».
-Την εποπτεία και τον συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν τον Πολιτισμό και συγκεκριμένα:

1. Τις καλές τέχνες κάθε μορφής και είδους, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη μουσική και την ιστορία.
2. Τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
3. Την έρευνα, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
4. Τον ετήσιο σχεδιασμό και διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεδρίων και συναφών δραστηριοτήτων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ευάγγελου Τσέπα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Σερέτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Νομικού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Πάσχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Τούντα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πέτρου Πουλάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Μπέκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
η. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φίλιππου Αργυρού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
θ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Λάμπρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Σερέτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Νομικό.
ΣΤ. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Σπ. Μάρκου

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *