23/06/2024 11:30 μμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Στα δικαστήρια Ραφήνα και Αρτέμιδα για την παραλία του Φίλιππα

Τι αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου


Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους την Τετάρτη 22 Μαϊου οι Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος αναφορικά με τα όρια των δύο δήμων και σε ποιον ανήκει τελικά η Παραλία του Φίλιππα.

Για το θέμα αυτό συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και σύμφωνα με την εισήγηση συζητήθηκε:

Στις 22.5.2024, συζητείται ενώπιον του 33ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η από 7.6.2023 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6988/2023 Παρέμβαση που άσκησε ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου υπέρ του Υπουργού Εσωτερικών, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Επιτροπής ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του άρθρου 11 του Ν. 3463/2006 επί της επικαλούμενης αμφισβήτησης από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος των ορίων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, στρεφόμενη κατά του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, για την απόρριψη της από 15.11.2021 και με αριθμό κατάθεσης Ε405/2022 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος – καθού η παρέμβαση, με την οποία ζητεί την ακύρωση της αμφισβήτησης εκ μέρους του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, των ορίων του.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος κατέθεσε αρχικά ενώπιον του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, την από 15.11.2021 Αίτησή του που έλαβε αριθμό κατάθεσης 405/2022.

Η αίτηση αυτή, αφορά την ακύρωση της σιωπηρή απόρριψης αίτησης που είχε υποβάλλει ο ίδιος Δήμος στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στην Επιτροπή Ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του άρθρου 11 του Ν. 3463/2006, με την οποία ζητούσε να προβούν οι παραπάνω φορείς, σε ερμηνεία και εφαρμογή της υπ’ αριθ. 51/19.3.1930 απόφασης της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων, με την οποία καθορίστηκαν τα γεωγραφικά όρια μεταξύ των τότε Κοινοτήτων Σπάτων και Ραφήνας, ειδικώς προκειμένου για την περιοχή «Παραλία Φίλιππας – Μελτέμι – Πετρέλαια», καθόσον – όπως αναφέρεται στην ένδικη αίτηση – ο Δήμος ΡαφήναςΠικερμίου αμφισβητεί τώρα για πρώτη φορά τα όρια αυτής της περιοχής.

Η Αίτηση κοινοποιήθηκε από το ΣτΕ στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου να λάβει γνώση και για κάθε άλλη νόμιμη συνέπεια.

Στη συνέχεια, ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, βάσει γνωμοδότησης δικηγόρου που απαιτείται να υπάρχει πριν την άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων, αποφάσισε, δυνάμει απόφασης της πρώην Ο.Ε., την άσκηση της παρέμβασης. Η υπόθεση παραπέμφθηκε από το ΣτΕ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο λόγω Αθηνών, όπου συζητείται στις 22.5.2024.

Κατόπιν τούτου, προκειμένου να παρασταθεί ο Δήμος στη συζήτηση του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής στην παραπάνω ημερομηνία, αλλά και στη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όταν και όπου αυτή προσδιορισθεί, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ’ εδάφιο πρώτο του ίδιου νόμου όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Γεωργακαράκος, που έχει εκπροσωπήσει τον Δήμο στην υπόθεση αυτή και άσκησε την παρέμβαση, υπέβαλε τη με αριθμό πρωτ. 8618/9.5.2024 οικονομική προσφορά του συνολικού ποσού με φ.π.α. 24% εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (667,12) €, που περιλαμβάνει ποσό 203,00 € πλέον φπα για παράσταση στη συζήτηση της παρέμβασης, ποσό 85,00 € πλέον φπα για κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση της παρέμβασης και ποσό 250,00 € πλέον φπα για αναβολές της υπόθεσης έως 5 Χ 50 €/αναβολή, εφόσον απαιτηθούν. Οι προτεινόμενες αμοιβές των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και η αμοιβή των 50€ για την ωριαία παροχή υπηρεσιών είναι σύμφωνες με αυτές που προβλέπονται στον Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Με το υπ’ αριθ. ΠΕΑ 2051/9.5.2024 τεκμηριωμένο αίτημα της Δημάρχου, κλήθηκε η οικονομική υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης ορισμού του δικηγόρου, σύμφωνα με το Ν. 4555/2018. Ακολούθησε η δέσμευση του ανωτέρω ποσού στο μητρώο του Δήμου με την υπ’ α/α 378/10.5.2024 α.α.υ., σύμφωνα με το π.δ. 80/2016.

Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται η χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Γεωργακαράκο.

Ο κ.Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν σχετικά.

Τα συμμετέχοντα μέλη στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, αποφάσισαν ομόφωνα:

Α) Τη χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Γεωργακαράκο, κάτοικο Ραφήνας, οδός Θέτιδος αρ. 12, με Α.Μ. 14024 Δ.Σ.Α., προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου ενώπιον 33ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της από 7.6.2023 με αριθμό εισαγωγής ΠΡ6988/2023 Παρέμβασης που άσκησε ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου υπέρ του Υπουργού Εσωτερικών, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Επιτροπής ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του άρθρου 11 του Ν. 3463/2006 επί της επικαλούμενης αμφισβήτησης από τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος των ορίων του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, στρεφόμενης κατά του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, για την απόρριψη της από 15.11.2021 και με αριθμό κατάθεσης Ε405/2022 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος – καθού η παρέμβαση, στη δικάσιμο της 22.5.2024 και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή συζήτηση.

Β) Την αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 8618/9.5.2024 οικονομικής προσφοράς του δικηγόρου κ. Γεωργακαράκου, συνολικού ποσού με φ.π.α. 24% εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (667,12) €, που περιλαμβάνει ποσό 203,00 € πλέον φπα για παράσταση στη συζήτηση της παρέμβασης, ποσό 85,00 € πλέον φπα για κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση της παρέμβασης και ποσό 250,00 € πλέον φπα για αναβολές της υπόθεσης έως 5 Χ 50 €/αναβολή, εφόσον απαιτηθούν. Οι προτεινόμενες αμοιβές των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και η αμοιβή των 50 € για την ωριαία παροχή υπηρεσιών είναι σύμφωνες με αυτές που προβλέπονται στον Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ) Με το υπ’ αριθ. ΠΕΑ 2051/9.5.2024 τεκμηριωμένο αίτημα της δημάρχου, κλήθηκε η οικονομική υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης ανάθεσης της εκπροσώπησης του Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 4555/2018, συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 24% εξακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (667,12) €. Η δέσμευση της πίστωσης ποσού (667,12) € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 προϋπολογισμού χρήσης 2024 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» για την πληρωμή της δαπάνης, έγινε με την υπ’ α/α 378/10.5.2024 α.α.υ., σύμφωνα με το π.δ. 80/2016.

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *