23/06/2024 11:32 μμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ανακοίνωση της παράταξης Μπουρνού: “Ο χρόνος θα δείξει γιατί παραιτήθηκε η Δ. Τσεβά”

"Θα περιμέναμε η παράιτησή της να συνοδεύεται και από την παράδοση της έδρας της"


Μετά την παραίτηση της Δήμητρας Τσεβά, με ανακοίνωσή της η Παράταξη «Σύγχρονη Πολιτεία – Συνεργασία Ενεργών Πολιτών», παίρνει θέση για όσα έγιναν, αφήνοντας αιχμές για την μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχο, αναφέροντας πως “Θα περιμέναμε η παραίτηση της από τη θέση Αντιδημάρχου και από μέλος της παράταξής μας, να συνοδεύεται και από την παράδοση της έδρας της”.

Ενώ σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρεται προς την κα Τσεβά λέγοντας: “Για τους πολιτικούς σκοπούς που υποκρύπτονται από αυτή την κίνηση, θα το δείξει ο χρόνος”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

“Η κ. Δήμητρα Μήλα Τσεβά δεν αποτελεί πλέον από σήμερα μέλος της Δημοτικής Παράταξης «Σύγχρονη Πολιτεία – Συνεργασία Ενεργών Πολιτών» καθώς και της Διοίκησης του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου.

Πρόκειται για μια προσωπική επιλογή, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε εκφραστεί καμία πολιτική διαφωνία για το μεγάλο έργο που υλοποιούμε στον τόπο μας.

Θα περιμέναμε βέβαια γνωρίζοντας την πορεία της συναδέλφου, η παραίτηση της από τη θέση Αντιδημάρχου και από μέλος της παράταξης μας, να συνοδεύεται και από την παράδοση της έδρας της που θα αποτελούσε μια ολοκληρωμένη κίνηση με σαφές πολιτικό υπόβαθρο.

Γιατί δεν συμβαίνει αυτό όπως και για τους πολιτικούς σκοπούς που υποκρύπτονται θα το δείξει ο χρόνος.

Όλοι εξάλλου κρινόμαστε για τις επιλογές μας και τη διαδρομή μας.

Της ευχόμαστε καλό ταξίδι.”.

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση του ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, ορίζει τους νέους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες τους μετά την παραίτηση της Δήμητρας Τσεβά. Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς αναφέρει:

Θέμα: «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 458/2022 και 463/2022 περί Ορισμού καθηκόντων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 596/2022

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58, 59, 66, 74 και 92του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»(Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί εξουσιοδότησης υπογραφής.

3. Την υπ’αριθμ. 28549/16.04.2019 (Φ.Ε.Κ. 1327/17.04.2019 τ.Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει.

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 2899/Β΄/8-6-2022).

5. Την υπ’ αριθ.458/31-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΠΓΩ16-67Α) Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου, με θέμα: «Ορισμός και Παράταση θητείας έμμισθων Αντιδημάρχων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

6. Την υπ’ αριθ.463/1-9-2022 (ΑΔΑ:978ΠΩ16-Γ95) Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου, με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ’αριθ. Απόφασης Δημάρχου-Ορισμός και Παράταση θητείας άμισθων Αντιδημάρχων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

7. Την με αρ. πρωτ. 23290/7.11.2022 επιστολή παραίτησης από τη θέση της Αντιδημάρχου και ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου Ραφήνας-Πικερμίου κας Τσεβά-Μήλα Δήμητρας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τον ΜΠΟΥΡΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

• Τη διαχείριση και εποπτεία του καθαρισμού οικιακών, βλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων μέσω του Τμήματος Αποκομιδής και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων

• Τη διαχείριση και εποπτεία των θεμάτων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Βιοαποβλήτων

• Τη διαχείριση και εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές αγορές του Δήμουσύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου

• Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και των αδειών υπαίθριας διαφήμισης

2. Προσθέτει στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ την αρμοδιότητα των Κοιμητηρίων και συγκεκριμένα:

• Τη διαχείριση, εποπτεία, καθαρισμό και ευταξία, καθώς και την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου

3. Προσθέτει στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Διαχείρισης Καθημερινότητας ΑΡΑΠΚΙΛΗ ΣΑΒΒΑ την αρμοδιότητα των θεμάτων Παιδείας.

4. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο ΤΣΕΜΠΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟ ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής έως την 31η Αυγούστου 2023.

5. Τροποποιεί τις παραγράφους Α 8 & 9 της υπ’ αριθ.458/31-8-2022 Απόφασης Δημάρχου και τις παραγράφους Α 7 & 8 της υπ’ αριθ. 463/1-9-2022 Απόφασης Δημάρχου ως εξής:

• Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Αραπκιλής Σάββας και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Γαβριήλ Παναγιώτη και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Πάντζα Σπυρίδωνα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Μπουράνη Αριστείδη, και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Τσεμπέρη Χρήστο και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Βουδούρη Γεράσιμο.

• Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Γαβριήλ Παναγιώτη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπουράνη Αριστείδη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεμπέρη Χρήστο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Βουδούρη Γεράσιμο.

6. Αναθέτει τα θέματα που αφορούν στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου στην Εντεταλμένη Σύμβουλο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ

7. Παρατείνει την θητεία όλων των Έμμισθων και Άμισθων Αντιδημάρχων έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η θητεία των άμισθων Αντιδημάρχων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προέκυψαν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς της 23-7-2018 παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθ.458 και 463/2022 Αποφάσεις Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Διαβάστε ακόμη:

Ραφήνα! Βόμβα από την Δήμητρα Τσεβά: Κατεβαίνει για Δήμαρχος

Φρίκη! 36χρονη καταγγέλλει ομαδικό βιασμό στη Νέα Μάκρη!!!

Έξαγοράστηκαν τα σούπερ μάρκετ “Γέγος” σε Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα & Κερατέα

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *