01/10/2023 5:27 μμ

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Μαραθώνα

Δείτε όλες λεπτομέρειες


Ανακοίνωση πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδοχ προσωπικού Ε΄ Παιδικής Εξοχής

Πλήρωσης τριάντα πέντε (35) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2023, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 28/6 – 5/7/2023

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄)
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ.2 της από 26/08/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)
Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999
Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄)
Τις διατάξεις του ΠΔ 85/2022 (232 Α΄) Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο
Την υπ’ αριθ. 39272/12-04-2023 (ΦΕΚ 2488/2023 τ.Β) ΚΥΑ περί Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους
Την αριθμ. 49377/15-05-2023 (ΦΕΚ 3288/2023 τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2023».
Την υπ αριθ πρωτ 51065/19-05-2023 απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
Την ΚΥΑ περί του Καθορισμού αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.
Την υπ’ αριθ. 128/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα για το έτος 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφερομένης στο θέμα παιδικής εξοχής, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ε΄ Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΠΕ ή ΤΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ : Η.ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ 

Θ.ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ       1 Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)         Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ : 

Γ.ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ & ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ Η.ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/

Θ.ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ή ΔΕ

Γ.ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ & ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/

Θ.ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ  

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)         Δύο (2) μήνες
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ  

2

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ  

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ  

 

ΙΑΤΡΟΣ

 

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

 

 

 

1

 

 

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ 

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)        Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ : 

ΙΖ.ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ή ΥΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ :

Α.ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΤΟΜΕΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤ.ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ζ.ΤΟΜΕΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

 

ΕΡΓΑΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

 

 

 

 

 

13

 

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)  

 

 

 

 

 

       Δύο (2) μήνες

ΔΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ : 

ΙΖ.ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ή ΥΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ :

Α.ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.ΤΟΜΕΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤ.ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ζ.ΤΟΜΕΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)      Δύο (2) μήνες
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ή 

ΥΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ:

Ζ.ΤΟΜΕΑ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

ΦΥΛΑΚΑΣ

 

 

1

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)      Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ: 

Γ. ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ -ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ  

 

 

 

 

2

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)      Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ: 

Γ. ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ  

 

 

 

 

2

 

 

 

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)       Δύο (2) μήνες
    ΔΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ: 

Ε.ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΣΤ.ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή

 ΥΕ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ:

 Α.ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΤΟΤΑΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ 

(ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ)

   

 

 

 

 

 

 

 

     1

 

 

 

 

     

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)      Δύο (2) μήνες
ΠΕ ή ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ   

      2

Όπως ορίζονται στο παράρτημα Α΄ του π.δ. 85/2022 (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)     Δύο (2) μήνες

Το εποχιακό προσωπικό που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας της Ε΄ Παιδικής Εξοχής και θα του παρέχεται δωρεάν σίτιση και διαμονή  υποχρεωτική – στις εγκαταστάσεις της Ε΄ Παιδικής Εξοχής στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Νέας Μάκρης.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 67 ετών και κατ εξαίρεση έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα απαιτείται να υποβληθεί ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης (αρθ. 82 του ν.5003/2022).
 2. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ναυαγοσώστη πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών (π.δ.71/2020)
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα καθοριστεί με το χρόνο ανεργίας τους, την οικογενειακή τους κατάσταση (αριθμός ανήλικων τέκνων) και την προυπηρεσία τους.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος
 3. Ειδικότερα για τους ναυαγοσώστες εκτός από τον τίτλο σπουδών και Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή σε ισχύ.
 4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθμός φορολογικού μητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Ι. (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986όπου θα δηλώνεται:

Α) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007 Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή:

1) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία). απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία. απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση. απιστία περί την υπηρεσία. παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

2) ότι δεν είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκημα έχει παραγραφεί

3) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Β) να δηλώνεται αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης ( έναρξη και λήξη).

 1. Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ που είναι αρμόδιος προς τούτο ( η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από <5> εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 3. Πιστοποιητικό υγείας (για το προσωπικό της κουζίνας και της τραπεζαρίας)
 4. Βεβαίωση προηγούμενης ευδόκιμης προϋπηρεσίας στην κατασκήνωση (εάν υπάρχει προϋπηρεσία).

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.marathon.gr  και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος στην οποία εδρεύει η υπηρεσία, συντασσόμενου κατ’ άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ 19005, Νέα Μάκρη Ν. Αττικής.

Αρμόδιοι υπάλληλοι Σαφρά Μαρία, Τσιέρη Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας: 22943 20529, -566).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα από 28/06/2023 ημέρα Τετάρτη έως 05/07/2023 ημέρα Τετάρτη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *