26/05/2024 4:10 πμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Νέες προσλήψεις στο Δήμο Μαραθώνα

Ποιοι πιάνουν άμεσα δουλειά


«Πρόσληψη τριάντα πέντε ατόμων μέσω προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών της ΔΥΠΑ»

Αριθμός Απόφασης: 244/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007).

γ) Τις διατάξεις της περ. ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες του ν. 4765/2021.

δ) Την υπ’ αριθ. οικ.28286/450/20-06-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/2307), την τροποποίηση αυτής με αριθ. οικ.28011/635/09-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/2855) και την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-06-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει (ΦΕΚ 3157/Β’/12-05-2023) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, όπως ισχύει σχετικά με το «Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις ,φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ».

ε) Την από 20/02/2024 αίτηση του Δήμου Μαραθώνος με αριθ. πρωτ. 21/2024/000109699318 στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και Οργανισμούς του δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ.

στ) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012).

ζ) Την από 06/03/2024 απόφαση ένταξης του Δήμου Μαραθώνος στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ.

η) Το γεγονός ότι το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μαραθώνος είναι σαράντα επτά (47): τέσσερις (4) Υπάλληλοι Φύλαξης, πέντε (5) Υπάλληλοι Γραφείου, δύο (2) Υδραυλικοί, δύο (2) Ελαιοχρωματιστές οικοδομών, δύο (2) Σιδηρουργοί, δέκα (10) Εργάτες κήπου, δύο (2) Εργάτες οικοδομών, είκοσι (20) Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων.

θ) Τα Συστατικά Σημειώματα θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ.

ι) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι επιτυχόντες.

ια) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 7879/01-04-2024 αίτημα του Δήμου προς το ΚΠΑ2 Παλλήνης για επιμήκυνση εντολής θέσης εργασίας.

ιβ) Το από 02/04/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΠΑ2 Παλλήνης, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου (που αφορά με βάση τη Δημόσια Πρόσκληση, το διάστημα ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων των υποψηφίων και των αναγγελιών πρόσληψης) και η επιμήκυνση έχει ισχύ από 06/042024 έως 05/05/2024.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την πρόσληψη των κάτωθι τριάντα πέντε (35) ατόμων, μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για την προώθηση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ, με σύμβαση εργασίας ιδοχ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 22/04/2024 έως 21/04/2025, ως κατωτέρω:

  Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ειδικότητα
1 ΕΥ*********** Α*********** Β*********** Υπάλληλος Φύλαξης
2 ΚΑ*********** Α*********** Α*********** Υπάλληλος Φύλαξης
3 ΜΠ*********** Δ*********** Γ*********** Υπάλληλος Φύλαξης
4 ΧΡ*********** Ν*********** Π*********** Υπάλληλος Φύλαξης
5 ΓΙ*********** Τ*********** Β*********** Υπάλληλος Γραφείου
6 ΚΟ*********** Δ*********** Α*********** Υπάλληλος Γραφείου
7 ΤΡ*********** Μ*********** Γ*********** Υπάλληλος Γραφείου
8 ΤΣ********** Ε*********** Κ********** Υπάλληλος Γραφείου
9 ΡΙ********** Π*********** Ε*********** Υπάλληλος Γραφείου
10 ΔΙ********** Ι*********** Μ*********** Ελαιοχρωματιστής Οικοδομών
11 ΚΕ********** Σ********** Σ********** Ελαιοχρωματιστής Οικοδομών
12 ΚΑ********** Γ*********** Δ*********** Σιδηρουργός
13 ΠΑ********** Α*********** Β*********** Εργάτης Οικοδομών
14 ΧΛ********** Κ********** Β*********** Εργάτης Οικοδομών
15 ΒΑ********** Δ*********** Σ********** Εργάτης Κήπου
16 ΓΙ********** Ι*********** Γ*********** Εργάτρια Κήπου
17 ΔΗ********** Α*********** Δ*********** Εργάτρια Κήπου
18 ΔΙ********** Θ********** Ε*********** Εργάτης Κήπου
19 ΚΑ********** Χ********** Γ*********** Εργάτης Κήπου
20 ΚΛ********** Σ********** Ε*********** Εργάτης Κήπου
21 ΚΥ********** Ν********** Δ*********** Εργάτης Κήπου
22 ΣΠ********** Ε*********** Α*********** Εργάτης Κήπου
23 ΧΑ********** Δ*********** Β*********** Εργάτρια Κήπου
24 ΧΑ********** Ε*********** Ι*********** Εργάτρια Κήπου
25 KO********** L********** P********** Εργάτρια Αποκομιδής Απορριμμάτων
26 ΒΛ********** Μ*********** Α*********** Εργάτρια Αποκομιδής Απορριμμάτων
27 ΚΛ********** Π*********** Λ********** Εργάτρια Αποκομιδής Απορριμμάτων
28 ΛΑ********** Π*********** Ε*********** Εργάτρια Αποκομιδής Απορριμμάτων
29 ΛΕ********** Ι*********** Δ*********** Εργάτης Αποκομιδής Απορριμμάτων
30 ΜΑ********** Γ*********** Ι*********** Εργάτης Αποκομιδής Απορριμμάτων
31 ΜΟ********** Ε*********** Β*********** Εργάτρια Αποκομιδής Απορριμμάτων
32 ΠΑ********** Χ********** Θ********** Εργάτρια Αποκομιδής Απορριμμάτων
33 ΠΑ********** Δ*********** Ν********** Εργάτης Αποκομιδής Απορριμμάτων
34 ΡΑ********** Α*********** Δ*********** Εργάτρια Αποκομιδής Απορριμμάτων
35 ΧΑ********** Φ********** Α*********** Εργάτης Αποκομιδής Απορριμμάτων

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα είναι για ένα (1) έτος με δικαίωμα ανανέωσης-παράτασης για επιπλέον ένα (1) έτος.

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75%  από τη Δ.ΥΠ.Α. και το 25% από τον Δήμο Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *