22/04/2024 7:48 πμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Προσλήψεις προσωπικού στον Μαραθώνα

Με σύναψη Σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.) ανακοινώνει προσλήψεις προσωπικού. Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου…

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (ΦΕΚ 166/Α΄/10-9-2021).
 7. Την υπ’ αριθμ. 11/14-1-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα, με θέμα 11ο: «Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου”»
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 / Α΄) όπως ισχύει.
 9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41989/23-6-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών έτους 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021».
 10. Τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων: α) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα και β) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νέας Μάκρης και σύσταση νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα» (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.) (ΦΕΚ 1277/Β΄/16-6-2011).
 11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 233/16-9-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 318/15-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου.
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 787/29-8-2022 βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών και Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 865/21-9-2022 βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικών και Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνα σχετικά με το πρόσθετο προσόν της γνώσης χειρισμού Η/Υ στην ειδικότητα της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα (Κ.Ε.Δ.Μ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ

Διαβάστε ακόμη:

Νέα Μάκρη: O «Mανόλης» του «Σασμού» είναι σε σχέση και δηλώνει ερωτευμένος

Τραγωδία: Nεκρός και απανθρακωμένος ο αγνοούμενος 25χρονος Θανάσης

Μενίδι: Δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ στο νοσοκομείο! Αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *